Previous Page  39 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 52 Next Page
Page Background

N

i e u w s

Kaak Group is als leverancier van bakkerijmachines direct betrok-

ken bij het dagelijks maken van brood. Een defecte elektromotor

levert vertraging op in het productieproces. Door sensoren te

plaatsen en de conditie van machines te monitoren kan die uitval

worden voorkomen. Lodewijk van der Borg, directeur Kaak Group:

“Als wereldmarktleider willen we voorop lopen in de technolo-

gische ontwikkelingen. Onze klanten kiezen voor Kaak omdat

we een betrouwbare partner zijn. We leveren topkwaliteit en ver-

sterken onze producten met services op gebied van onderhoud.

De slimme sensoren van Semiotic Labs helpen ons om voorop te

blijven lopen én om de betrouwbaarheid van onze machines nog

verder te verbeteren.”

Simon Jagers van Semiotic Labs: “We hebben Lodewijk leren ken-

nen via een innovatie-netwerk. Hij is onlangs naar Silicon Valley

gereisd en heeft daar inspiratie opgedaan, maar is de praktische

kant van innovatie niet uit het oog te verloren: nieuwe oplossingen

moeten vooral in dienst staan van de klant. Als startende onderne-

ming is de samenwerking met een partij waar innovatie een werk-

woord is van groot belang. We kunnen profiteren van de kennis

van de Kaak Group, gaan direct aan de slag door onze oplossing

bij hun klanten te plaatsen en krijgen feedback van ze. Mooier kan

niet!”

BESCHIKBAARHEID STAAT VOOROP

De kosten voor onderhoud maken een aanzienlijk deel uit van

de begroting van productiebedrijven. Voor bakkerijen is dat niet

anders: zo’n 5% van de omzet wordt aan onderhoud gespendeerd.

En dat is maar goed ook, want stilstand van een bakkerij kost al

snel tienduizenden euro’s per uur. Toch is het zaak om slim met

onderhoud om te gaan. De meeste machines worden periodiek

KAAK GROUP EN SEMIOTIC LABS GAAN SAMENWER-

KEN OM ONDERHOUD VOOR MACHINES 100% VOOR-

SPELBAAR TE MAKEN. ZE HEBBEN EEN OVEREENKOMST

GETEKEND VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN SMART

CONDITION MONITORING SYSTEEM VOOR ELEKTROMO-

TOR-AANGEDREVEN MACHINES IN DE BAKKERIJ-BRAN-

CHE. SPECIALE SENSOREN EN SLIMME ALGORITMES ZOR-

GEN ERVOOR DAT KAAK GROUP GEÏNFORMEERD WORDT

ALS DE CONDITIE VAN ZIJN MACHINES ACHTERUIT GAAT.

DAARMEE WORDT DOELGERICHT ONDERHOUD INGE-

PLAND VOORDAT DE MACHINES UITVALLEN.

Kaak Group en Semiotic Labs

WERKEN SAMEN AAN

INTELLIGENTE

MONITORING

VAN BAKKERIJMACHINES

Sjoerd Raben (links, projectmanager), Lodewijk van der Borg (midden, CEO Kaak Group) en Simon

Jagers (rechts, founder Semiotic Labs)

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

39

nagekeken en onderhouden. Daarmee wordt veel uitval voorkomen, maar er is ook sprake van

prematuur onderhoud: beter te vroeg dan te laat is het devies. Door de toestand van machi-

nes te monitoren kan de Kaak Group onderhoud inplannen wanneer het nodig is. Voordat

een mankement optreedt of als de prestaties achteruit gaan, maar niet eerder. Op die manier

kunnen de technici van Kaak onderhoud inplannen op een voor de klant geschikt moment en

besteden ze veel minder tijd aan onnodig werk.

INNOVATIE EN PRAKTISCH NUT

Lodewijk van der Borg over innovatie bij de Kaak Group: “We waren de eerste in Nederland

met de beschikking over een eigen, industriële 3D-printer. Daarmee kunnen we nu al onder-

delen fabriceren die sterker zijn dan gegoten staal en al dagelijks hun waarde en kwaliteit

bewijzen. We verwachten van Semiotic Labs’ oplossing dat deze ook binnen enkele maanden

haar waarde bewijst. Hiermee voldoen we aan onze eisen ten aanzien van innovatie: het lost

een reëel probleem van onze klanten op, is eenvoudig in gebruik en kan bij gebleken succes

snel worden uitgerold. Wij innoveren niet om het innoveren, wij willen onze klanten verder

helpen.”

Voor aanvullende informatie:

Kaak Group

Tel. +31 (0)315 339 111

www.kaakgroup.com