Previous Page  3 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 44 Next Page
Page Background

C

O L O F O N

E N

D

E

V

I S I E

Vakblad voor de totale bakkersbranche.

Verantwoordelijke uitgever Nederland:

GPmedia BV

Van Schaeck Mathonsingel 8

6512 AP Nijmegen, The Netherlands

Telefoon: +31 (0)24 3 246146

E-mail:

info@gpmedia.nl

Internet:

www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz

Verantwoordelijke uitgever België:

De Mey Micheline

Eekhoutdriesstraat 67

9041 OOSTAKKER (B)

Uitgever:

Peter Peeters

Redactie:

Coen de Jager (hoofdredacteur)

c.dejager@gpmedia.nl

Advertentieverkoop:

GPmedia BV

Verkoopleider: Gerdo van de Peppel

g.peppel@gpmedia.nl

Media-adviseurs:

Bert de Vries,

b.devries@gpmedia.nl

Emiel Bruning,

e.bruning@gpmedia.nl

Alle orders worden afgesloten en uit-

gevoerd conform de Regelingen voor het

Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie

van de Arrondissementsrechtbanken en bij

de Kamers van Koophandel.

NBT Magazine heeft het HOIKeurmerk.

Dit betekent dat de oplage is

gegarandeerd en gecontroleerd.

Abonnementen:

www.gpmedia.nl

of via

info@gpmedia.nl

Per jaar in Nederland € 24,-

(excl. 6% BTW)

Losse verkoop

€ 5,70

Het abonnement kan elk gewenst

moment ingaan.

Vormgeving:

Studio Intensive

Telefoon: +31 (0)24 3 246140

info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com

Druk:

Geers Offset (België)

ISSN:

1872-9363

© Copyright 2016

Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, fotokopie microfilm of

welke andere wijze dan ook, zonder voor-

afgaande toestemming van de uitgever.

NBT Magazine besteedt de grootst moge-

lijke aandacht aan de juistheid van de

informatie die in het vaktijdschrift wordt

opgenomen. Fouten zijn echter niet vol-

ledig uit te sluiten. De uitgever en de

auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze

verantwoordelijk voor schade, van welke

aard ook, die is ontstaan als gevolg van

handelingen en/of beslissingen die geba-

seerd zijn op de bedoelde informatie.

TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170)

Vakblad voor de totale bakkersbranche

|

Juli 2016

|

17e jaargang no.3

|

Prijs

10,50

Special

KOELEN&

VRIEZEN,

HYGIËNE

VALLEI TECHNIEK

EN

FANUC

SLAAN HANDEN

WEDEROM INEEN

nbt magazine

De afgelopen tijd kwamen weer verschillende bakkers goed in het nieuws door

‘anders’ te denken en te doen. In het Limburgse Grubbenvorst genoot Bakkerij Engels

al bekendheid als lokale ondernemer, maar door een speciale actie kreeg hij binnen

no time landelijke aandacht. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? Door de frikandellenvlaai

te introduceren. Ludiek begonnen waarschijnlijk, maar een mooi voorbeeld van hoe

je met iets kleins op social media snel bekendheid kunt krijgen.

Er zijn trouwens veel meer voorbeelden te geven, wat aangeeft dat u actief bezig bent

met het promoten van uw producten via meerdere kanalen. Het kan eigenlijk niet gek

genoeg! Opvallen is het devies en daarop voortbordurend is er onlangs een interes-

sant onderzoek naar buiten gebracht door de Rabobank. Zij stellen dat vers brood één

van de snelst groeiende categorieën in de online supermarkt is. Het is volgens Cyrille

Filott, global strategist Consumer Foods bij de Rabobank, dan ook van doorslaggevend

belang voor bakkers om met online verkoop aan de slag te gaan.

“Voor alle industriële bakkers, van klein tot groot, geldt dat ze vroeg of laat met

online verkoop aan de slag moeten. De bakkerijen van de toekomst zullen opnieuw

moeten kijken naar hun assortiment, naar hun marketing en de logistiek rondom hun

product”, licht Cyrille Filott toe. “Met het oog op het delen van kennis en ervaringen

met betrekking tot de wensen van de consument, ligt een nauwere samenwerking met

supermarkten voor de hand.”

Hoewel het consumentengedrag verschilt per land, is de trend onmiskenbaar dat onli-

ne winkelen snel terrein wint. De Rabobank verwacht dat in 2030 de West-Europese

consument 20-25% van zijn kruidenierswaren online koopt. Dat geeft ons veel stof tot

nadenken, maar nog meer noodzaak om meteen in te spelen op deze trend. Laat uw

producten door een professionele fotograaf vereeuwigen en zet uw assortiment online,

mocht u dat nog niet gedaan hebben. Zorg ervoor dat consumenten u online kunnen

vinden en val op in de virtuele

wereld. Bijvoorbeeld door een

frikandellenvlaai aan te bieden

op Facebook en ervoor te zor-

gen dat klanten deze meteen

kunnen bestellen. Dan volg je

het principe van ‘bake-to-order’

en weet je waar je aan toe bent.

Dat is geen toekomstmuziek,

dat is de realiteit.

Veel leesplezier met deze nieu-

we uitgave van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine

c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

NB T M

A G A Z I N E

N R

3 2 0 1 6 3

ZORG ERVOOR DAT CONSUMENTEN

U ONLINE KUNNEN VINDEN EN

VAL OP IN DE VIRTUELE WERELD