Previous Page  3 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 44 Next Page
Page Background

C

o l o f o n

e n

D

e

V

i s i e

Vakblad voor de totale bakkersbranche.

Verantwoordelijke uitgever Nederland:

GPmedia BV

Van Schaeck Mathonsingel 8

6512 AP Nijmegen, The Netherlands

Telefoon: +31 (0)24 3 246146

E-mail:

info@gpmedia.nl

Internet:

www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz

Verantwoordelijke uitgever België:

De Mey Micheline

Eekhoutdriesstraat 67

9041 OOSTAKKER (B)

Uitgever:

Peter Peeters

Redactie:

Coen de Jager (hoofdredacteur)

c.dejager@gpmedia.nl

Advertentieverkoop:

GPmedia BV

Verkoopleider: Gerdo van de Peppel

g.peppel@gpmedia.nl

Media-adviseurs:

Bert de Vries,

b.devries@gpmedia.nl

Emiel Bruning,

e.bruning@gpmedia.nl

Alle orders worden afgesloten en uit­

gevoerd conform de Regelingen voor het

Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie

van de Arrondissementsrechtbanken en bij

de Kamers van Koophandel.

NBT Magazine heeft het HOIKeurmerk.

Dit betekent dat de oplage is

gegarandeerd en gecontroleerd.

Abonnementen:

www.gpmedia.nl

of via

info@gpmedia.nl

Per jaar in Nederland

24,-

(excl. 6% BTW)

Losse verkoop

5,70

Het abonnement kan elk gewenst

moment ingaan.

Vormgeving:

Studio Intensive

Telefoon: +31 (0)24 3 246140

info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com

Fotografie:

Maaike van Esch

Druk:

Geers Offset (België)

ISSN:

1872-9363

© Copyright 2016

Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, fotokopie microfilm of

welke andere wijze dan ook, zonder voor-

afgaande toestemming van de uitgever.

NBT Magazine besteedt de grootst mogelij-

ke aandacht aan de juistheid van de infor-

matie die in het vaktijdschrift wordt opge-

nomen. Fouten zijn echter niet volledig uit

te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn

dan ook op geen enkele wijze verantwoor-

delijk voor schade, van welke aard ook,

die is ontstaan als gevolg van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de

bedoelde informatie.

TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708168)

Vakblad voor de totale bakkersbranche

|

December 2016

|

17e jaargang no.6

|

Prijs

10,50

Special

BAKKERIJMACHINES

&

VERZEKERINGEN

HOE GAAT DE

KAAK GROEP

ZICH DE KOMENDE

JAREN ONTWIKKELEN?

nbt magazine

Wat is de toekomst van de bakkerij? Ik neem aan dat u hierover al meermaals heeft

nagedacht. Wat wordt in de toekomst van u gevraagd? Hoe heb je als bakker nog

toegevoegde waarde voor de consument? Het antwoord is niet eenduidig en voor

iedereen anders, maar wat je de laatste jaren ziet, is dat beleving en kwaliteit vooral

uw toegevoegde waarde zijn.

Het aantal bakkers dat een nieuw winkelconcept omarmt neemt snel toe. Open bak-

kerijen, mooi interieur, combinatie met horeca en vooral kwalitatief zeer hoogwaar-

dige producten, zonder conserverings- en verbetermiddelen. Deze trend is natuurlijk

al veel langer gaande, maar nu zie je meer en meer ondernemers die hun ideeën

daadwerkelijk omzetten in fraaie winkelconcepten waar de consument op en top

beleving terugvindt en heerlijke producten kan kopen. Een mooie ontwikkeling die de

komende jaren alleen maar meer in het straatbeeld terug te zien zal zijn.

Een bedrijf dat zich ook nadrukkelijk met de vraag ‘wat is de toekomst van de bakkerij’

bezig heeft gehouden, is de Kaak Groep. In een uitgebreid gesprek dat wij hadden

met Aart-Jan Hartman, geeft hij uitleg over de ontwikkelingen die de Kaak Groep

heeft ondernomen om ook de komende jaren een vooraanstaande rol te bekleden

in de bakkersbranche. Zeer interessant om te lezen, want Kaak is zoals altijd zeer

vooruitstrevend in alles. Aart-Jan geeft inzicht in de verschillende strategieën van de

Kaak Groep, maar toont het bedrijf ook haar innovatiedrang. Zo heeft de Kaak Groep

als één van de eerste in ons land de beschikking over een 3D-metaalprinter, wat

misschien heel futuristisch klinkt, maar toch echt de toekomst van veel fabrikanten en

ontwikkelaars gaat worden.

En als we het toch over de toekomst hebben: we mogen ons alweer opmaken voor

2017. Na een geweldig interessant 2016 staan we voor een nieuw jaar vol uitdagingen

en mogelijkheden. Wat we in ieder geval wel mogen constateren is dat brood weer

beter op de kaart staat. Consumenten zijn zeker bereid te betalen voor een lekkere

boterham en dat blijkt ook uit het succes van eerder genoemde winkelconcepten.

Daarbij mag u zich opmaken voor een enorm drukke laatste weken van dit jaar. Uw

productie draait waarschijnlijk overuren, maar dat is een luxe. Dat geeft aan dat uw

klanten zich tijdens de feestdagen graag tegoed doen aan de lekkerste producten en

daarvoor wat extra willen betalen. Zorg dan wel voor dat extra stukje beleving, want

dat is wat de consument toch verwacht.

Rest mij nog u alvast fijne feestdagen, een voorspoedig 2017 en heel veel leesplezier

met deze laatste uitgave van NBT Magazine van 2016 te wensen!

Hoofdredacteur NBT Magazine

De Visie

Coen de Jager

NB T M

a g a z i n e

n r

6 2 0 1 6

3

WAT IS DE TOEKOMST

VAN DE BAKKERIJ?