Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

C

o l o f o n

e n

D

e

V

i s i e

Vakblad voor de totale bakkersbranche.

Verantwoordelijke uitgever Nederland:

GPmedia BV

Van Schaeck Mathonsingel 8

6512 AP Nijmegen, The Netherlands

Telefoon: +31 (0)24 3 246146

E-mail:

info@gpmedia.nl

Internet:

www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz

Verantwoordelijke uitgever België:

GPmedia BV

Postbus 10000

2300 Turnhout (B)

Uitgever:

Peter Peeters

Redactie:

Coen de Jager (hoofdredacteur)

c.dejager@gpmedia.nl

Advertentieverkoop:

GPmedia BV

Verkoopleider: Gerdo van de Peppel

g.peppel@gpmedia.nl

Media-adviseurs:

Bert de Vries,

b.devries@gpmedia.nl

Emiel Bruning,

e.bruning@gpmedia.nl

Alle orders worden afgesloten en uit­

gevoerd conform de Regelingen voor het

Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie

van de Arrondissementsrechtbanken en bij

de Kamers van Koophandel.

NBT Magazine heeft het HOIKeurmerk.

Dit betekent dat de oplage is

gegarandeerd en gecontroleerd.

Abonnementen:

www.gpmedia.nl

of via

info@gpmedia.nl

Per jaar in Nederland

24,-

(excl. 6% BTW)

Losse verkoop

5,70

Het abonnement kan elk gewenst

moment ingaan.

Vormgeving:

Studio Intensive

Telefoon: +31 (0)24 3 246140

info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com

Fotografie:

Maaike van Esch

Druk:

PRinterface

ISSN:

1872-9363

© Copyright 2017

Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, fotokopie microfilm of

welke andere wijze dan ook, zonder voor-

afgaande toestemming van de uitgever.

NBT Magazine besteedt de grootst mogelij-

ke aandacht aan de juistheid van de infor-

matie die in het vaktijdschrift wordt opge-

nomen. Fouten zijn echter niet volledig uit

te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn

dan ook op geen enkele wijze verantwoor-

delijk voor schade, van welke aard ook,

die is ontstaan als gevolg van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de

bedoelde informatie.

TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708168)

Vakblad voor de totale bakkersbranche

|

Februari 2017

|

18e jaargang no.1

|

Prijs

10,50

Special

BAKKERSVAK

2017

MIWE

BOUWT VERDER AAN

SUCCESVOLLE TOEKOMST

nbt magazine

Op zondag 5 en maandag 6 maart is alweer de zesde editie van Bakkersvak in

Autotron te Rosmalen. Zes jaar geleden dook beursorganisator EasyFairs in een gat dat

was ontstaan door het wegvallen van de Bakkerijdagen. Wat EasyFairs heel goed had

gezien, was de behoefte aan een laagdrempelige beurs. Dat hield destijds in: gratis

entree, gratis parkeren en een gratis broodje en kopje koffie: een succesformule was

geboren.

Dat Bakkersvak in een behoefte voorzag is de afgelopen zes jaar wel gebleken. Elk jaar

groeide de tweedaagse beurs in bezoekersaantallen en vanuit de branche was er ook

ieder jaar weer meer animo om deel te nemen. Dat laatste heeft echter ook gevolgen

gehad voor de beursvloer. Door de grote vraag en het redelijk beperkte aanbod op

locatie Autotron in Rosmalen, is de beursvloer verdeeld over twee hallen en zelfs de

bovenste ring rondom de grote hal is gevuld met exposanten. Het is zeker realistisch

om te zeggen dat Bakkersvak Autotron is ontgroeid. Dus kwam het nieuws begin dit

jaar dat Bakkersvak volgend jaar naar Gorinchem verhuist niet als donderslag bij

heldere hemel.

Toch schuilt er in de verhuizing van het event ook zeker een risico. Waar men zes jaar

geleden behoefte had aan een laagdrempelig event, zal Bakkersvak zich nu wellicht

steeds meer ontwikkelen als de Bakkerijdagen 2.0. Het mag zeker allemaal wat groter

en u zult er niets op tegenhebben dat u nog wat meer wordt gefêteerd, maar het gevaar

is dat Bakkersvak op deze manier de laagdrempeligheid verliest waar het de afgelopen

zes jaar zo om geroemd is.

Natuurlijk is het koffiedik kijken. Misschien zij we ook wel weer toe aan een grotere

vakbeurs, waar meer exposanten aanwezig zijn en waar exposanten de kans hebben

een grotere stand te huren om een breder gamma te laten zien. Het gaat economisch

gezien alweer een stuk beter, dus moeten we dat als branche ook laten zien wellicht.

Laten we eerst maar eens volop genieten van Bakkersvak 2017. Rosmalen is ander-

maal twee dagen lang het epicentrum voor de ambachtelijke bakker. Om alle trends

en ontwikkelingen goed in kaart te brengen zou ik een bezoek aan Bakkersvak haast

willen verplichten, maar ondernemers laten zich nu eenmaal niets vertellen of opleg-

gen. Maar ik druk u op het hart: ga kijken, want het is niet alleen voor u de gelegen-

heid om up-to-date te blijven, het is ook de laatste keer dat Bakkersvak in Autotron in

Rosmalen plaatsvindt.

Veel leesplezier met deze

Bakkersvak-Special van NBT

Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine

c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

3

“HET IS ZEKER REALISTISCH OM TE

ZEGGEN DAT BAKKERSVAK AUTOTRON

IS ONTGROEID”